این عکس آدم را خفه می‌کند. شتر می‌خواباند روی گلویت. شتری که روی گلوی همه‌مان  سال‌هاست خوابیده؛ سخت‌جان و زمخت. افسارش در این سرزمین ریشه کرده است. به نظر می‌رسد هیچ‌چیز جلودارش نیست؛ نه به خاطر این‌که به تاخت می‌رود ، به این خاطر که سلانه‌سلانه می‌رود و سال‌ها آب ذخیره کرده است. و طبیعت‌اش به او این مجال را می‌دهد.
این اتفاقی بود که در فاصله‌ی بین دیدن عکس و خواندن شرح‌اش در ذهنم گذشت. اما با خواندن شرح‌اش ماجرای دیگری آغاز شد:
العلمین
منطقه‌ای در مصر که در جنگ جهانی دوم ارتش متفقین در آن موفق به متوقف نمودن قوای آلمان شد.