این جعبه در داخل گالری، نمایشگاهی منحصر به خودش ترتیب داده بود. به محض این‌که کسی به آن می‌رسید باید خم می‌شد، تا ببیند در داخل آن چه می‌گذرد که البته چیزی به‌جز فرم‌هایی انتزاعی نبود. از این‌که این کار در ساختن فضایی انحصاری برای خودش موفق شده بود و خودش را به شدت از دیگر کارها جدا می کرد لذت بردم هرچند قصد هنرمند این نبوده باشد.