این نقاشی با نام «جنگ خلیج» این‌جا صحبت‌اش بود. محصص در نامه‌ای به احمدرضا احمدی درباره‌ی این جنگ چنین می‌نویسد: «در زمان جنگ خلیج، وقتی که مرگ سبز و لزج، تلویزیون‌ام را پاشیده و اتاق‌ام را پر کرده بود جز نقاشی کردن چاره‌ای نداشتم. از میان کارها تابلویی است که در آن کودکی بر پرچم آمریکا، سازمان ملل و اروپای متحد می‌شاشد. کبوتری و خروسی به همراه دارد. به کودکان امروز و فردا پیش‌کش کرده‌ام چرا که زنده نخواهند بود و زندگی نخواهند کرد اگر یک‌باره به آن‌چه تا امروز بوده است نشاشند.»