باوند بهپور: کارهای محصص چنان به عمق می‌روند و ارجاعات صریح به اسطوره‌ها و داستان‌ها و شخصیت‌ها و دغدغه‌های هستی‌شناختی دارند که جنبه‌ی فرمال آن‌ها را کمتر بررسی شده. هرچند انسجام و پیوستگی محصص در طول چندین دهه، تصویر ثابتی از او و کارهایش به نمایش می‌گذارد، با این حال، روند تغییر و پیشرفت تکنیکی در کارهایش بارز است. به این ماهی‌ها نگاه کنید! در طول سال‌ها از ماهی‌های استعاره‌ای که صرفاً اشاره به ماهی‌اند، به چهره‌های برجسته‌ی مجسمه‌گونی تغییر یافته‌ که ماهی‌های محصص‌اند نه هیچ‌کس دیگر. صورت کامل این نقاشی‌ها را این‌جا ببینید.