این طراحی محصص از نیمایوشیج به سال ۱۳۳۸(سال مرگ نیما) روی جلد دفترهای «هنر وادبیات»، سال ششم، شماره‌ی ۲۲، زمستان ۱۳۶۷ به چاپ رسیده است و این‌جا صحبت‌اش بود.

روی جلد برگرفته از سایت «راوی حکایت‌های باقی»