این اثر به تاریخ ۱۹۷۰ در ۸۸ نسخه این‌جا صحبت‌اش بود.