این مجسمه‌‌ی بهمن محصص به نام «جنگجو» این‌جا صحبت‌اش بود.