این نقاشی بهمن محصص به نام The Virgin Merry  این‌جا صحبت‌اش بود.