این طرح بهمن محصص در «دفترهای روزن ۳» (زمستان ۱۳۴۷، زیر نظر احمدرضا احمدی) این‌جا صحبت‌اش بود.