مرجان تاج‌الدینی: این طرح روی جلد از بهمن محصص این‌جا صحبت‌اش بود.