Gohar Dashti

با نیم‌نگاهی به اثر گوهر دشتی، می‌توان به پرسش ریچارد هملیتون، یعنی «چه چیز خانه‌های امروزین را متفاوت‌تر و جذاب‌تر می‌کند؟» پاسخ داد: سرریز کردن جام با نیم‌نگاهی به اثر گوهر دشتی، می‌توان به پرسش ریچارد هملیتون، یعنی «چه چیز خانه‌های امروزین را متفاوت‌تر و جذاب‌تر می‌کند؟» پاسخ داد: سرریز کردن جامعه در خانه‌های مسکونی، آن‌هم به میانجی برگزاری جشن‌ها و ضیافت‌هایی که مصرف‌گرایی را به سرحدات خود رسانده و خنده را حکمفرما می‌کند. در دل این تصویر به غایت ضعیف ـ که به‌واسطه‌ی رنگ‌های متفاوت خصلتی کولاژگونه می‌یابد و اتکایش را بر دهان و ژست خندان سوژه‌های کار خود می‌گذارد و می‌کوشد تا شباهت‌هایی با هنر پاپ بیافریند ـ می‌توان موقعیت خنده را طرح‌ریزی کرد. چیزی که به باور برگسون نشانه‌ی یک جماعت انسانی است، که غفلت اعضای خود را، خطاهای اعضای خود را با مکانیسم خنده هشدار می‌دهند. به باور برگسون موضوع خنده خود انسان‌ها هستند، در اینجا هم خنده گویی تنها خندیدن به بطالت یک لحظه است. لحظه‌ای که با توجه به این تصویر، هر کس مشغول انجام کاری است ـ یک جشن تولد ـ و خنده بطالت و بیهودگی این هدف را به نمایش می‌گذارد. خطری که در همین تصویر و در برخی از آثار پاپ آرت وجود دارد، تقلیل لحظات زندگی است به یک کولاژ، یکی شدن خنده و شادی وقتی که شادی امری تماماً مصروف تصویر می‌شود و تکثیر تصویری فریبنده که در آن شادی از مصرف کردن حاصل می‌شود، بی‌آن‌که مصرف هدفی در خود داشته باشد.