پوسترهای زمان انقلاب بی‌نظیرند. این کار بهزاد شیشه‌گران در واقع عکسی از یک چیدمان است. عکس میانه‌ی اثر عکسی است که مردم تکثیر می‌کرده و می‌فروخته‌اند. گلوله‌ای که از پشت سر وارد شده و صورت را شکافته است. تصور این‌که زمانی مردم پاره‌ای از اطلاعات را که تمامی رسانه‌های جهان به خاطر رفاه حال بینندگان‌شان کنار می‌گذارند دست به دست می‌کرده‌اند غریب است: تنها زمانی که بدن مثله شده به درون واقعیت راه داده می‌شود. رنگارنگ بودن این تصویر مو بر بدنم راست می‌کند.