موضوع این عکس آشپزخانه است. به هر کسی بگویی از آشپزخانه عکس بگیر عکسی غیر از این می‌گیرد. احتمالاً سینک، لوازم آشپزخانه یا هر چیز دیگری را هدف قرارمی‌دهد. حضور این زن در آشپزخانه چیزی بیشتر از یک حضور عادی است که عکاس خوب توانسته آن را درعکس پیاده کند. دیگر این که این زن چیزی بیش از یک زن است، او احتمالاً یک مادر است. چه قدرمفهوم آشپزخانه آن هم از نوع ایرانی در کنار یار جدانشدنی آن یعنی مادر، آن هم در حال مکالمه‌ی تلفنی، خوب با هم جفت‌و‌جور شده است. البته شاید عکس به لحاظ تکنیکی حرفه‌ای نباشد ولی این امر صدمه‌ای به عکس نزده و به جذابیت آن افزوده است.