ترجمان ناخودآگاه همراهی متن و اثر  و تكنيك اجرای بی‌قيد (شايد ولنگار هم منظورم را برساند) عمدی يا سهوی تفسير و برداشتی درجه‌‌ دو ارائه می‌كند: اين همانی نيست كه به نظر می‌آيد بايد باشد.

فاخته‌‌ای كه فاخته نيست در تهرانی كه تهران نيست می‌شود «فاخته‌‌ای درتهران». چنان‌كه نه كرانه‌ی شنی در هلند است و نه جعبه مجازی و نه اسب، اسب.