این همان نقاشی دوشان است که اینجا صحبت‌اش بود. نقاشی متعلق به سال ۱۹۱۸ است؛‌ تقریباً هفتاد سانت در سه متر است متعلق به مجموعه‌ی «انجمن ناشناس» که مارسل دوشان از مؤسسان‌اش بود و اکنون در اختیار دانشگاه ییل است.