این نوشته‌ی هومی بابا را که متن‌ و تصویرش اینجاست اثر فرض می‌کنم و اینجا متن‌اش را کنار متنم می‌گذارم که حظ برده باشید. اما ضمناً به جای نقد فهرستی از عباراتی را که به کار برده ارائه می‌کنم:

فرش ایرانی / قالیچه‌ی پرنده / فرش تزئینی / قاب مینیمالیستی / نظم زیبایی‌شناختی / تصاویری که به‌ آن‌ها طبیعت می‌گوییم در کنار تصاویری که به آن‌ها فرهنگ می‌گوییم / رابطه‌ی بین فرش سنتی و آب ابدی و قایق تفریحی / دوگانگی فرهنگی زندگی مدرن / لذت ناب / تضاد رنگ / کیفیت متنوع / فرش‌ها روی آب برقصند.

نگاه کنید دوستان! هر چه می‌گوییم خودتان آستین بالا بزنید و راجع به هنر خودتان بنویسید گوش نمی‌کنید. این هم از هومی بابا که دشمن سرسخت تفکر استعماری است و «عکاسی اکنون ایرانیان»‌ را بدل می‌کند به یک شیشه خاویار. به هر حال نمی‌شود روی  رز عیسی را زمین انداخت.