کارهایی که اشیاء روزمره را در مقیاسی بزرگ ارائه می‌دهند همیشه برای من جالب بوده‌اند. این کار زیباست و خیلی هم تمیز و بی‌نقص کار شده است. اما از من بپرسید می‌گویم این کفش قرمز پاشنه شکسته در این فضا تلف شده. باید جایی بهتر از این می‌بود. این کفش قرمز توان آن را دارد که به مخاطب سیلی بزند ولی باغ خانه سفیر بلژیک جای خوبی برای سیلی زدن نیست؛ میدان ونک شاید!