کار مونا جان‌محمدی بیشتر از تمامی آثار نمایشگاه به دل می‌نشست. صداقت داشت. حرفی درشت نمی‌زد. شیئی دوست‌داشتنی تولید کرده بود که بدت نمی‌آمد مال تو باشد. ربطی به تقابل سنت و مدرنیته و از این حرف‌ها نداشت. همینی بود که بود.