باوند بهپور: محمدحسین عماد نمی‌گذارد فراموش کنی که در هنر، هر چه قدر هم معاصر شده باشی، باز زبان مهم است، جزئیات بخشی از زبان هنری توست، از طریق حواس است که مفهوم را درک می‌کنی و اثر هنری هنوز می‌تواند با حواس تو حرف بزند. محمد حسین عماد را نمی‌شود دوست نداشت. مانند اشیائی که برایت عزیزند، مانند یک چاقوی خوب، مانند ناخن‌گیری که می‌دانی نظیرش را به راحتی پیدا نمی‌کنی دوستش می‌داری.