این دو مجسمه مرا یاد زنان تپل آریستید میول فرانسوی می‌اندازد اما لباس‌هایی که از فویل آلومینیوم بر تن دارند به صورتی طنازانه خاص‌شان می‌کند. فقط می‌ماند این پرندگانی که از سر و کله‌ی تمامی آثار نمایشگاه از جمله این دو خانم بالا می‌روند که اینجا درباره‌اش نوشته‌ام.