این مجسمه‌ی بهمن محصص برای آرامگاه رضاشاه در شهر ری این‌جا صحبت‌اش بود.