این اثر و «پرنده» تنها آثاری بودند که محصص تا آخرین روزها حاضر نبود بفروشد و این‌جا صحبت‌اش بود.