عادت کرده‌ایم هنگامی که صحبت از هنر معاصر می‌شود از تکنیک چیزی نگوییم. اما تکنیک همیشه مهم بوده و هست. حتی در اهرام سه‌گانه هم تکنیک مهم بوده. تکنیک یعنی این‌که اثرت کاری را که می‌خواهی انجام بدهد، که بیننده به تکنیک‌ات فکر نکند. دست‌کم به ضعف تکنیکی‌ات. این اثر میانگین نمایشگاه را پایین می‌آورد.