این نقاشی سالوادور دالی به نام «گاری  موهوم» این‌جا صحبت‌اش بود.