این همان عکسی است که اینجا صحبت‌اش بود. ترکیبی از مقرنس‌های درون گنبد مسجد و تصویر یک زن…