این تصویر بیشتر از باقی آثار این مجموعه برایم اهمیت دارد. عنوان مجموعه (ما در جامعه ای متناقض زندگی می کنیم)، ذهنم را به سمت تصاویر «مستند» می برد؛ در حالی که اینجا با تصویری «صحنه سازی» شده مواجهیم. با این حال، این تصویرِ چینش شده را احتمالاً، همه ی ما به نوعی تجربه کرده و یا همواره تجربه می کنیم. تضاد بین جنبه ی «مستند» و «بازسازی» شده ی این عکس، باعثِ بروز تجربه ای نمایشی می شود که در آن، مخاطب خود را به جای شخصیت‌های این روایت می پندارد و تاریخ زیسته‌ی خودش را از نو می آفریند. وقتی «من» در برابر دوربین‌اش هستم، راحتم که واقعی به نظر برسم.