این دیتیل این اثر است. تنها خرده‌ای که می‌توان گرفت این است که شعرها در معنای سنتی کلمه شعرند. و هرچند تصویر به واسطه‌ی حضور متن متحول شده اما متن به خاطر شیوه‌ی ارائه‌اش تغییری نکرده است. فاجعه‌ی پشت شعرها چیزی از رمانتیک بودن آن‌ها نمی‌کاهد.