به گفته‌ی هنرمند، خاطره‌‌ی تلخ از دست دادن یک دوست در سانحه‌ای هوایی آن‌هم با هواپیمای توپولف باعث شده که هواپیما «ناخواسته» تمام زندگی او باشد و شاید به همین خاطر هم بود که تعداد کارهای ارائه شده از این هنرمند در مجموعه‌ی «برج مراقبت» بیشتر از دیگران بود. این ناخواستگی و این وسواس ذهنی هنرمند در تصویر کردن هواپیما در این کار خوب نمایان است. هواپیماهای سیاه غزاله بحیرایی روی برگه‌ی دفترچه‌ی بیمه با امضای دکتر و مهر داروخانه و دیگر چیزها ترکیب نامأنوس ولی جالبی ایجاد کرده. حتا اگر خاطره‌ی تلخ هنرمند را ندانی دیدن این کار به تو می گوید که او حال‌اش خوب نیست!