این کار از آن دسته کارهایی است که برای من بیشتر از یک چیدمان صرف است. به چشمان من به غایت اروتیک است و نبود کسانی که چیدمان را برپا کرده‌اند خیلی احساس می‌شود. انگار که آن‌ها هم جزئی از اثر هستند و حالا به عمد از جلوی چشمان ما پنهان شده‌اند و همین دوروبرها به کارشان مشغول‌اند! همه‌ی این‌ها که گفتم یعنی این‌که کار بیشتر از یک چیدمان است و در بطن خودش یک روایت دارد. شاید قصد هنرمند این نبوده باشد ولی برای منِ مخاطب، هنرمند چند سطر اول یک روایت را با کارش نوشته است.