این یکی دیگر از آثار طرلان رفیعی است که اینجا صحبت‌اش بود.