فقط مسئله‌ی ایده نیست. اجرا هم برای خودش جایی دارد. اگر می‌خواهی چیزی را که در کنار خیابان هنر است در گالری به نمایش بگذاری دست‌کم به اجرایش دقت کن. می‌شد شیشه را قبل از چسباندن تمیز کرد. می‌شد آن را تمیزتر چسباند. گالری‌دار و بیننده هم حقی گردن اثر دارند. فقط صحبت شرکت در نمایشگاه نیست.