«پیک نیک» اید‌ه‌ای است عالی برای اثری که قرار است در نمایشگاهی گروهی در یک باغ نمایش داده شود. هنرمند چه‌قدر خوب این ایده را با استفاده از این پارچه‌های چهارخانه در فضا جفت و جور کرده است! خواسته یا ناخواسته در حین قدم زدن در باغ کار، خودش را پیش چشم می‌آورد. فرق آن با دیگر کارها این است که شاید در وهله‌ی اول مخاطبانی باشند که متوجه نشده باشند این پارچه‌های قرار داده شده در یکی دو جا از باغ قرار است اثری هنری باشند! به نظرم تنها یک چیز این‌جا با ذهن بیننده بازی می‌کند تا او را متقاعد کند که این یک اثر هنری است و آن شیوه و مکان قرارگرفتن این پارچه‌ها یا سفره‌هاست. آن‌ها را روی پله‌ها یا تکه‌های کوچک تعبیه‌شده روی دیوار و یا در سایزی کوچک چسبانده شده روی یک دیوار می‌بینیم و این دیگر پیک‌نیک نیست!

تصویری دیگر از کار را این‌جا ببینید.