اصولاً هستیم . سیاست را می‌گویم. سیاست و سیاست‌بازی را خوب هستیم ما ایرانی‌جماعت. ریشه دارد در ما. از بحث‌های سیاسی خانوادگی بعد از شام گرفته تا صف نانوایی و صبح روزنامه خریدن و وقت ناهار دانشگاه، تا همه جای ما‌. هنر این سال‌های ما تا آن‌جا که شده از سیاست دور بوده، دور مانده، دور نگهش داشته‌اند. دلیل هم دارد. مگر آن‌که راه گریز را بدانی. عده‌ای می‌دانند.

این‌جا یک چیز می‌ماند. تفاوت سخن گفتن با  سخن را برداشتن و قاب کردن، ماهی‌گیری کردن. آب هم که گل آلود‌. خوب آب گل‌آلودی دارد این روز‌های خاورمیانه، بیشتر از قبل‌اش.

پس این روزها هنرمند باید خیلی حواس‌اش جمع‌و‌جور باشد. که مخاطب، می‌فهمد که هنرمند دارد حرف می‌زند یا دارد ماهی می‌گیرد.