پیمان گرامی: متن نوشته‌ی ناصرالدین‌شاه: «روز شنبه غره شهر رجب المرجب … سنه … در دیوانخانه شهر طهران وقت مغرب این مرغ توی درخت سرو نشسته بود. با اینکه تاریک بود و به قدر پنجاه قدم مسافت داشت با تیر و کمان این مرغ را زدیم که تیر از شکم او گذشت و به سیخ کشیده شد. این اشخاص حاضر بودند.  … الحق بسیار خوب زدیم و به کمال‌الملک فرمودیم صورت او را در ‍‍‍‍پرده کشید.»

این دیتیل نقاشی کمال‌الملک این‌‌جا صحبت‌اش بود.