این مجسمه با عنوان «عزادار» این‌جا صحبت‌اش بود.

Pleureuse I, 1994
(Mourner)