این عکس ژان ژنه و عبدالله بنتاگا این‌جا صحبت‌اش بود.