تخم شترمرغ را که برمی‌داشتی تخمی دیگر را می‌دیدی. کلمه‌ای در فارسی هست که این اثر را به بهترین وجه توصیف می‌کند.