فتومونتاژ هری شانک از پرفورمنس ایو کلاین که این‌جا حرف‌اش بود.