پرفورمنس اختیار با اجرای امیر معبد روبه‌رو شدن مخاطب با تجربه‌ی حسی و کیفی مخیر بودن سوژه در فضایی است که حاکمیت به او پیشنهاد می‌کند و تنها از طریق مشارکت مخاطب به او منتقل شده و درک می‌شود. مخاطب پس از وارد شدن به اطاقی کاملاً تاریک سه دقیقه برای تحمل یا عدم تحمل محیط، زمان در اختیار دارد به‌طوری‌که از قبل به او گفته می‌شود می‌تواند آن جا نماند. تا این‌جا اختیار با مخاطب است که بخواهد در این تنگنا شرکت کند یا نه. اختیارمخاطب در حدود بودن یا نبودن در تاریکخانه و عکس‌العمل مخاطب وابسته به آگاهی او از فضای تاریک است. آگاهی‌ای که گه گاه توسط نوری که به فضا تابانده می‌شود تغییر می‌کند. بدین‌ترتیب اختیار از او سلب و به بازیگر حاکمی که چراغ در دست اوست منتقل می‌شود. تو وارد فضایی شده‌ای که حاکمیت مطلق سکاندار آن است. اما اگر مخاطب، ماندن در تاریکخانه را حتا برای چند دقیقه بپذیرد تبدیل به عنصر جاهل شده و حاکمیت، جانشین نور خواهد بود.