جالب ترین چیز برای من در اینجا، حضور پررنگ انسان درعین عدم حضور فیزیکی اوست. با کنارهم قراردادن تنها دو عنصردر فضایی به غایت خالی، هنرمند خوب توانسته ترکیبی بیافریند که درعین زیبایی بصری امکان برداشت های متفاوتی راهم به بیننده می دهد. کار طوری اجرا شده که تصور می کنی تابلو عناصری بیشتر ازاین را درخود داشته که یک به یک از تابلو حذف یا پاک شده اند.  شاید هم این پوست و صندلی از جایی دیگر بریده و اینجا چسبانده شده اند! هنرمند بیشتر برای بیان هنری خود چیزها را بیشتر و بیشتر از تابلو حذف کرده تا اضافه کند.