آثاری هست که روی دیوار اتاق خوب‌اند. این هم یکی از آن‌هاست. احتیاجی هم به استعاره‌ی عنوانش (گور ایرانی) ندارد.