این نقاشی خوان میرو به سال ۱۹۶۶ این‌جا صحبت‌اش بود.