گالری هما این هفته نمایشگاهی از آثاری متعلق به یک سده پیش برگزار کرد. به نظر می‌رسد گالری‌های خصوصی به‌تدریج دارند وظایف بر زمین مانده‌ی موزه‌ها و مراکز فرهنگی را برعهده می‌گیرند: برگزاری سخنرانی، آموزش، نمایشگاه‌های سالانه‌، حراج، مسابقه، یادمان و غیره. و از عهده برمی‌آیند. برگزاری این نمایشگاه، گذشته از جذابیت‌اش اهمیت زاویه‌ی دید را یادآور می‌شد: عکس‌های «تاریخی» را این بار به جهت قرار گرفتن در گالری به دیده‌ی هنری نگاه می‌کردید. برای مثال در زیر این عکس آقا رضا عکاسباشی که به چشم یکی از مستشرقان عکسی مستند از سنت وحشیانه‌ی زنده‌به‌گور کردن شرقی به شمار آمده می‌خوانید: «مرحوم نصرالله میرزاست بر لب دریای مازندران» که به قصد درمان در شن فرورفته است!