این طور به نظر می‌رسد که آثار انتزاعی کارهایی هستند که نقاشان برای همصنفان خود می‌کشند. باید اهل بخیه باشی تا بدانی «چرا» این اثر،‌ اثر است؛ چرا این نقاشی، نقاشی است؛ و بلکه نهایتاً جرأت کنی بگویی خوب است یا بد. اما آیا دریافت حس نهفته در اثری مانند این نیازمند پیش‌زمینه‌های غریب است؟ آثار انتزاعی را نباید «سخت گرفت». آن‌وقت راحت ارتباط برقرار می‌کنند.